menu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

2016-12-19 14:09:25 (ost. akt: 2017-01-16 11:04:52)

Termin składania wniosków wydłużono do 30 stycznia

Wójt Gminy Świętajno informuje,
że Urząd Gminy Świętajno rozpoczyna przyjmowanie ankiet od właścicieli budynków zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Warunkiem zapisania się na listę osób chętnych do udziału w projekcie jest złożenie do Urzędu Gminy Świętajno wypełnionej ankiety wraz z deklaracją uczestnictwa
w terminie od 15 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.

Ankietę można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno – pokój 16 i na stronie internetowej  www.swietajno-ug.wwm.pl

Jednocześnie informujemy, że deklaracja jest dokumentem wstępnym świadczącym o chęci uczestnictwa w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Podane dane posłużą do oszacowania ilości osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu oraz przygotowania dokumentacji (w tym projektowo-budowlanej) do wniosku o dofinansowanie inwestycji i nie stanowi żadnej gwarancji uzyskania dofinansowania przez osobą zainteresowaną.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy posesji na terenie których nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej, gdzie brak jest możliwości podłączenia do istniejącej sieci i dla których nie planuje się w najbliższych latach sporządzenia projektu budowlanego  kanalizacji sanitarnej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa - Prawo wodne, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świętajno).
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli właściciele budynków, którzy zamieszkują, są zameldowani i opłacają podatki na rzecz gminy.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z:
- Panem Adrianem Polita – a.polita@swietajno-ug.wwm.pl (tel. 89 623 20 78),
- Panią Jolantą Górska (tel. 89 623 20 64).


Etapy planowanego przedsięwzięcia:
1.Zbieranie deklaracji właścicieli nieruchomości – do 15 stycznia 2017 r.
2.Zebrania z osobami zainteresowanymi budową przydomowej oczyszczalni ścieków – pierwszy kwartał 2017 r.
3.Zlecenie i wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków – pierwszy kwartał 2017 r.
4.Po pojawieniu się możliwości finansowania ze środków zewnętrznych przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina opracuje wniosek o dofinansowanie inwestycji i złoży w odpowiedniej instytucji – 2017 r.
5.Przyznanie dofinansowania uprawni Gminę do ogłoszenia przetargu i realizację zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli ujętych w wykazie sporządzonym na podstawie zakwalifikowanych wniosków.
6.Po zakończeniu inwestycji nastąpi podpisanie protokołu przekazania do eksploatacji wybudowanej oczyszczalni na rzecz właściciela budynku.


Ankieta do pobrania: Przydomowe Oczyszczalnie Ściekow - Ankieta