menu

Zmiana nazwy ulicy Żymierskiego w m. Świętajno

2017-05-09 09:52:14 (ost. akt: 2017-05-09 10:16:42)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓWInformuję, że trwają prace zmierzające do zmiany nazwy ulicy Żymierskiego w miejscowości Świętajno.

Konieczność dokonania zmiany wywołana jest przepisami ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 01.04.2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 744).

Art. 6 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że "obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego albo związku, o którym mowa w art. 4, zmienia w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie".

Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej nazwa ul. Żymierskiego kwalifikuje się do zmiany.

Ponadto podaję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy "pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w ksiegach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat" oraz zgodnie z art. 5 ust. 2 w/w ustawy "zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową".

W celu wybrania nowej nazwy ulicy odbywały się spotkania z mieszkańcami oraz konsultacje.

W dniu 9 lutego 2017 r. miało miejsce spotkanie z mieszkańcami ulicy Żymierskiego.
W dniu 15 lutego 2017 r. odbyło się w Świętajnie zebranie wiejskie.
Podczas w/w zebrań przedstawiono propozycje 8 nazw ulic. Najwięcej osób poparło nazwę ulicy "Parkowa".
Nowa nazwa ulicy zostanie nadana w terminie do końca maja 2017 r.
Nadanie nowej nazwy dokonane zostanie uchwałą Rady Gminy Świętajno.

W w/w sprawie można zgłaszać uwagi i pytania w Urzędzie Gminy Świętajno pokój 13 - Podinspektor - Jolanta Majewska lub pod nr telefonu 089 623 20 64.Wójt Gminy Świętajno
Alicja Kołakowska