menu

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W GMINIE ŚWIĘTAJNO

2015-01-30 08:52:38 (ost. akt: 2016-08-17 08:37:40)

Gospodarka wodna

Gmina Świętajno jest zwodociągowana w 90 %. Woda przeznaczona jest do zaspokajania potrzeb bytowo - gospodarczych ludności, usług i rolnictwa oraz rekreacji. Na obszarze gminy zasoby warstw wodonośnych określa się jako dobre. Ujęcia wody zasilające wodociągi zbiorowe znajdują się w msc. Świętajno, Spychowo i Powałczyn. Południowa część gminy zasilana jest z ujęcia w Olszynach (teren gminy Szczytno), zaś miejscowość Długi Borek zaopatrywana jest z ujęcia w Farynach (Gmina Rozogi).

Gospodarka ściekowa

Na terenie gminy funkcjonują następujące obiekty oczyszczające ścieki:
1. Komunalne oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Świętajno, Spychowo i Racibór;
2. Zakładowa oczyszczalnia ścieków w firmie „SARIA POLSKA” Oddział w Długim Borku;
3. Oczyszczalnie przydomowe;

Sieć kanalizacyjna obejmuje swoim zasięgiem miejscowości : Świętajno, Piasutno, Spychowo, Bystrz, Kierwik, Koczek, Połom, Powałczyn, Kolonia.
Na terenach, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej ścieki z bezodpływowych zbiorników przydomowych wywożone są przez uprawnione podmioty do punktu zlewnego w Oczyszczalni Ścieków w Świętajnie.

Gospodarka cieplna

Gospodarka cieplna oparta jest głównie o kotłownie lokalne oraz indywidualne źródła ciepła. Lokalne kotłownie w Świętajnie i Spychowie to nowoczesne kotłownie z piecami na drewniane zrąbki. W Świętajnie, w okresie letnim ciepłą wodę dla odbiorców zapewniają kolektory słoneczne.
Istniejące źródła ciepła zaspokajają potrzeby poszczególnych odbiorców. Dzięki przyjętym rozwiązaniom osiągnięto cel w postaci racjonalnego wykorzystania energii i ochrony powietrza.

Gazownictwo

Zaopatrzenie w gaz na terenie gminy Świętajno odbywa się w systemie butlowym /pojemniki/. Usługi w tym zakresie świadczą podmioty prywatne.

Elektroenergetyka

Przez teren gminy przebiega ze wschodu na zachód napowietrzna linia WN 110 kV . Linie SN 15 kV zasilają stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV. Układ sieci SN 15 kV zapewnia prawidłową obsługę odbiorców energii elektrycznej.

Komunikacja

Na terenie Gminy Świętajno istnieją drogi zaliczone do kategorii dróg krajowych, powiatowych i gminnych.
a) Drogi krajowe - łączna długość – 25,8 km (droga nr 53 Olsztyn – Szczytno - Rozogi - Ostrołęka, droga nr 601 Szczytno-Babięta oraz droga nr 602 Mrągowo-Nawiady-Rozogi);
b) Drogi powiatowe - 83,8 km, w tym o nawierzchni twardej -67, 9 km;
c) Drogi gminne - 113,1km , w tym o nawierzchni twardej – 12 km.

Łączna długość dróg twardych w gminie – 105,8 km.
Natężenie ruchu na drogach w gminie wykazuje średni poziom, okresowo wzrastający w okresie letnim (ruch turystyczny).
Przez teren gminy przebiega niezelektryfikowana linia kolejowa (trasa Olsztyn – Pisz).