menu

Uwaga!!! Zmiana w zakresie wycinki drzew. Zaostrzenie przepisów

2017-06-16 09:01:46 (ost. akt: 2017-06-16 12:25:13)

Urząd Gminy Świętajno informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
W/w ustawa zmienia zasady usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, każde planowane usunięcie drzew i krzewów na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarcze, a stanowiących własność osób fizycznych, wymagało będzie zgłoszenia w Urzędzie Gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
* 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
* 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
* 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie musi zawierać:
* imię i nazwisko wnioskodawcy;
* oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte;
* rysunek lub mapkę określający usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem że Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu (za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do sytemu teleinformatycznego).
Ważne – jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie nowego zgłoszenia.
Jeżeli natomiast w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną.
Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów.
W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub w przypadku usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej pomiar był wykonywany na wys. 130 cm).
Zgodnie z nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zezwolenie trzeba będzie uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
* 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
* 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
* 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Nadal nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
* drzew o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych;
* krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
* drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
* drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.