menu

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY ULICY

2017-07-20 13:01:25 (ost. akt: 2017-07-21 13:25:15)

Informuję, że w dniu 19 lipca 2017 r. wchodzi w życie uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego w miejscowości Świętajno.

Uchwałę podjęto w związku z przepisami ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z dnia 01.04.2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 744).

W/w uchwałą zmieniono dotychczasową nazwę ulicy Żymierskiego na nazwę "Parkowa".

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w ksiegach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie w/w ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

O zmianie nazwy adresu należy powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców internetu, telewizji satelitarnej itp.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej CEIDG w terminie 7 dni.

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.
Wójt Gminy Świętajno
Alicja Kołakowska