menu

Otwarty konkurs ofert

2017-12-19 07:48:28 (ost. akt: 2017-12-19 07:56:51)Ogłoszenie
Wójt Gminy Świętajno ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 573) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935), a także zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Świętajno z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2018
1. Konkurs ofert obejmuje wsparcie zadań wymienionych w §1 ust.2.2 i 2.3 oraz powierzenie zadań wymienionych w §1 ust. 2.1, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
2.1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadania pn. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”.
2.2. W zakresie turystyki, konkurs obejmuje realizację zadania pn. ,,Prowadzenie punktu turystycznego Gminy Świętajno”
2.3 . W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, konkurs obejmuje realizację następujących zadań:
1. „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”; - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
2. „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
3. „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
4. ,,Promujemy potrawy regionalne” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
5. ,,Festiwal Kultur” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
6. ,,Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
7. „Scrabble nad jeziorem” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
8. „Kolorowy świat dziecka” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno;
Termin, warunki składania ofert
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w § 1.
2. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.
3. Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno z dopiskiem odpowiednio:
- Otwarty konkurs ofert: „Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno”;
- Otwarty konkurs ofert: „Prowadzenie punktu turystycznego Gminy Świętajno”;
- Otwarty konkurs ofert: „Lato kulturalne w Wiosce Sztuki”
- Otwarty konkurs ofert: „Powrót Juranda do Spychowa” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno”;
- Otwarty konkurs ofert: „Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juranda” - realizacja wydarzenia kulturalno - rozrywkowego na terenie gminy Świętajno”;
- Otwarty konkurs ofert: „Promujemy potrawy regionalne”;.
- Otwarty konkurs ofert: „Festiwal Kultur”;
- Otwarty konkurs ofert: „Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej”;.
- Otwarty konkurs ofert: „Scrabble nad jeziorem”;
- Otwarty konkurs ofert: „Kolorowy świat dziecka”;
4. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym
w ust. 3 lub data stempla pocztowego.
5. Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł;
6) Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7) Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
8) Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 16.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w § 2 pkt. 3, będą
one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.

Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ogłoszenia/ zadania publiczne


Wójt Gminy
Alicja Kołakowska