menu

Realizacja programu "Nowoczesne przedszkolaki" w Jerutach, Spychowie, Kolonii i Świętajnie

2018-03-29 14:21:14 (ost. akt: 2018-04-05 08:40:37)

Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1146 ze zm.) Gmina Świętajno podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 26 marca 2018 roku przystąpiła do realizacji następujących projektów partnerskich:
- nr RPWM.02.01.00-28- 0079/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach;
- nr RPWM.02.01.00-28- 0080/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie;
- nr RPWM.02.01.00-28- 0081/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii;
- nr RPWM.02.01.00-28- 0082/17 pt. Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie.
Wszystkie powyższe projekty realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym w projektach jest Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji z siedzibą w Olsztynie, ul. Kanta 32/10, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000327621. W ramach projektów przewidziana jest realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do: Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jerutach, Szkoły Podstawowej im. Marii ZientaryMalewskiej w Spychowie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii oraz Przedszkola Samorządowego "Akademia Bajek" w Świętajnie, a także przeprowadzenie kursów i szkoleń dla zatrudnionych tam nauczycieli oraz zorganizowanie zajęć dla rodziców. Realizacja powyższych projektów pozwoli na zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Świętajno.