menu

Otwarty konkurs ofert

2018-04-18 14:21:16 (ost. akt: 2018-04-18 14:55:09)


Wójt Gminy Świętajno ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
Gminy Świętajno w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 14, art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 573) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730; Dz.U. z 2017 r., poz. 935), a także zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Świętajno z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2018

1. Konkurs ofert obejmuje powierzenie zadań wymienionych w §1 ust. 2 wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, konkurs obejmuje realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeruty”.


Termin, warunki składania ofert

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej prowadzącej działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w § 1.

2. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy Świętajno w ciągu trzech lat poprzedzających rok, którego dotyczy konkurs.

3. Oferty dotyczące wsparcia/powierzenia realizacji zadań publicznych należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.05.2018 r. do godz. 15.15 w Urzędzie Gminy Świętajno lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, 12- 140 Świętajno z dopiskiem odpowiednio:
 Otwarty konkurs ofert: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeruty”;


4. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w miejscu wskazanym
w ust. 3 lub data stempla pocztowego.

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł;
6) Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
7) Inne dokumenty i informacje wynikające ze wzoru oferty.
8) Informacje nt. zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać / lub pozyskała, nazwę funduszu / programu, termin składania wniosku o dotację itp.
6. Druki ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl /ogłoszenia/ zadania publiczne/. Druki można również pobierać w Urzędzie Gminy Świętajno, pok. nr 16.
7. Oferty złożone na innych drukach lub niekompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku złożenia ofert po terminie wskazanym w § 2 pkt. 3, będą
one rozpatrywane w kolejnym określonym w uchwale terminie.

Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Świętajno: www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/ogłoszenia/ zadania publiczne/.