menu

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE ŚWIĘTAJNO

2015-08-11 10:01:06 (ost. akt: 2015-08-12 14:12:43)

Gmina Świętajno od roku 2014 sukcesywnie realizuje działania w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świętajno”. W maju ubiegłego roku gmina podpisała umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, na realizację przedsięwzięć, mających na celu zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Projekt jest w 100% finansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.3
Wartość projektu to kwota ok. 700 000,00 zł. Gmina zgodnie z umową zrealizowała szereg działań, zmierzających do spełnienia celu głównego projektu.
W dniu 19 maja 2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, odbyło się uroczyste podpisanie umów z 40 Beneficjentami, wybranymi do współrealizacji projektu, na podstawie regulaminu rekrutacji oraz zgodnie z wytycznymi PO IG 2007-2013. Tego dnia Beneficjenci otrzymali komputery przenośne z podstawowym oprogramowaniem oraz dostępem do sieci Internet. Gmina zobowiązana jest utrzymać w gospodarstwach domowych dostęp do sieci Internet w okresie do 31 grudnia 2020 r.
Beneficjenci zostali też przeszkoleni z podstaw obsługi komputera. Warsztaty szkoleniowe przeprowadzono w nielicznych grupach, w łącznym wymiarze 168 h godzin lekcyjnych.
W ramach projektu wyposażono także trzy świetlice szkolne w komputery stacjonarne z pełnym oprogramowaniem. Placówki szkolne objęte wsparciem to: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świętajnie, Gimnazjum K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie oraz Zespół Szkół w Spychowie. Łącznie szkoły otrzymały 30 zestawów komputerowych. Wskutek pojawienia się oszczędności poprzetargowych, gmina zamierza dokupić dodatkowo 7 zestawów do jednostki podległej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętajnie.